Chuyển nhầm tiền có lấy lại được không, cách lấy lại tiền chuyển nhầm tài khoản ngân hàng

Trong cuộc sống bộn bề không thể nào tránh hết khỏi sai sót, nhầm lần do nhiều yếu tố tác động vào, trong việc chuyển tiền...